© Odder og Omegns Fjerkræklub

Tælleren startet
12/3-2014
Gammel tæller 2838

PeakCounter >

VEDTÆGTER FOR Odder og Omegns Fjerkræklub

Stiftet d. 5. februar 1921

§ 1. Navn og hjemsted

1). Foreningens navn er: Odder og Omegns Fjerkræklub

2). Foreningens hjemsted er Odder kommune.

3). Foreningen er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening.

§ 2. Klubbens formål.

1). Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for
eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

2). At fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor klubbens lokalområde.

Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle
arter af sirfjerkræ.

§ 3. Fjerkræklubbens medlemmer.

1). Enhver som aktivt vil arbejde for klubbens formål kan optages som medlem.

Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i
klubanliggender.

Ungdomsmedlemmer

(indtil 18 år og i hele kalenderåret, hvori de fylder 18 år).

Ungdomsmedlemmer betaler et gradueret kontingent til klubben og opretholder
samme rettigheder som A-medlemmer dog med undtagelse af, at
ungdomsmedlemmer ikke har stemmeret i foreningsanliggender og er heller ikke


valgbare til repræsentative poster (bestyrelsesposter)

2). Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

3). Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et regnskabsår.

4). Æresmedlemmer af D.F.f.R i den enkelte klub kan udnævnes af en enig
klubbestyrelse.

(klubben betaler medlemskontingent til D.F.f.R).

5). Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige
beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste ordinære
generalforsamling for endelig afgørelse.

§ 4. Klubbestyrelsen.

1). Fjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 5 aktive medlemmer.

Valgene gælder for 2 år af gangen, således at 2 eller 3 af bestyrelsen afgår
skiftevis hvert år og efter tur.

2). Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og
sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

3). Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en
revisorsuppleant.

4). Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og
med mindst 8 dages varsel.

Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af
bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.

Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.

I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

5). Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og


generalforsamlinger.

§ 5 Økonomi, regnskab og revision

1). Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

2). Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

3). Klubbens kasserer fører regnskabet og klubbens medlemsregister samt aflægger
årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen
valgte revisorer.

Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter
snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling

1). Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2). Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned og skal
indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig
henvendelse til alle medlemmer.

3). Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kun aktive medlemmer er valgbare.

4). Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges.

4.a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

b. Indkomne forslag til

D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde.

(forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest
8 dage før til formanden).

5. Arbejdsplan for kommende år

6. Valg til bestyrelse.

Valg af 2 bestyrelsessuppl., 2 revisorer og


clear
1 revisorsuppl.

Valg af klubrepræsentant til

D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde.

Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R

(ulige år).

7. Eventuelt.

5). Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle
klubbens forhold.

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær
generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

6). Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når
mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

7). Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig
dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder
derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.

Anmodningen afleveres til formanden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.

8). Medlemmer af D.F.f.R's hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder
og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse


1). Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af
fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2). Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8. Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls repræsentantskabsmøde.

Odder og Omegns Fjerkræklub indsender hvert år gældende medlemsliste,
referat og regnskab fra generalforsamlingen pr. 1. marts til D.F.f.R’s
sekretariat. For at have stemmeret på Danmarks Fjerkræavlerforening for
Raceavls repræsentantskabsmøde.


§ 9. Opløsning

1). Odder og Omegns Fjerkræklubs opløsning kan kun finde sted på en særlig i den
anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er
meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

Fjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R. for evt. senere
at komme en genopstartet lokalklub til nytte.

Fjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte
formål eller deponeres ved D.F.f.R.

Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.

D.F.f.R. kan efter 5 år vedtage at anvende midlerne til fremme for
racefjerkræsagen i sin helhed eller andre almennyttige formål.

Således vedtaget på Odder og Omegns Fjerkræklubs ordinære generalforsamling

d. 28. januar 2011.


aaaaaaaaaaaaiii